Ułatwienia dostępu

Dokumenty szkolne

 

Nazwa dokumentu

Statut Szkoły Podstawowej im. Marii konopnickiej w Szamocinie - 29.09.2022

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2022/2023

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMÓW OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM/PRACOWNIKIEM, U KTÓREGO WYSTĘPUJĄ OBJAWY, KTÓRE MOGĄ SUGEROWAĆ ZAKAŻENIE COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Regulamin Rady Rodziców

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ORAZ CZYTELNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

 Regulamin czytelni internetowej oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie

  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

  REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

 REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie

  Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie, na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty

  REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

  SYSTEMKONTROLI DOSTĘPU do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie

  LISTA PLACÓWEK I OSÓB DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ