Dokumenty szkolne

 

Nazwa dokumentu

Statut SP w SZamocinie ujednolicony po zmianach w dn. 12.09.2019

ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMÓW OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2019/2020 I-III 

 Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2019/2020 I-VIII 

 Harmonogram Pracy Szkoły 2019/2020 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Szamocinie

Regulamin Rady Rodziców

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ORAZ CZYTELNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

 Regulamin czytelni internetowej oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie

  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

  REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

 REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie

  Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie, na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty

  REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

  SYSTEMKONTROLI DOSTĘPU do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie

  LISTA PLACÓWEK I OSÓB DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ